czym się ZAJMUJEMY

Głównym profilem naszej firmy jest sporządzanie dokumentacji projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto świadczymy usługi również w innych gałęziach budownictwa, między innymi tworząc kosztorysy, sporządzając świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów, opinie kominiarskie itp.

Bardzo często również we współpracy z klientami sporządzamy pisma odwoławcze do Organów Administracji Publicznej związane z zagadnieniami dotyczącymi występowania o warunki zabudowy czy pozwoleń na budowę, jak również występujemy do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie uzyskania odstępstwa od przyjętych warunków technicznych gdy są one niekorzystne dla Inwestorów.