pomocne INFORMACJE dla przyszłych inwestorów

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - kliknij na pytanie aby rozwinąć odpowiedź.

Zgodnie z prawem projektowane budynki mogą znajdować się w odległości nie przekraczających następujących wartości:

 • 4 m – gdy ściana posiada jakiekolwiek otwory okienne i drzwiowe
 • 3 m – jeżeli ściana nie posiada żadnych otworów

Te same odległości dotyczą również altan i wiat, pod warunkiem że posiadają one ściany.

Jeżeli projektujemy śmietnik to musimy się trzymać następujących wytycznych:

 • co najmniej 2 m od granicy działki sąsiedniej lub
 • na granicy działek, jeżeli śmietnik styka się z podobnym urządzeniem na działce sąsiedniej;
 • przy linii rozgraniczającej od strony ulicy bez żadnej odległości
 • nie bliżej niż 3 m od okien i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Jeżeli projektujemy studnie, szambo czy oczyszczalnię – to minimalne odległości liczy się od ich osi i kształtują się one następująco :

dla studni:

 • 5 m do granicy działki lub
 • mniej niż 5 m do granicy - pod warunkiem zachowania na obydwu sąsiednich działkach pozostałych przepisowych odległości od niżej wymienionych obiektów (możliwa jest też budowa wspólnej studni na granicy dwóch działek);
 • 7,5 m do osi rowu przydrożnego;
 • 15 m do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 • 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 • 70 m do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

dla szamba:

 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego albo
 • mniej niż 2 m od granicy działek, a nawet przy samej granicy - pod warunkiem że kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub doły ustępowe sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce obok i zachowano odpowiednie odległości od okien i drzwi budynku oraz od studni. Powyżej określone odległości wyznacza się dla pokryw i wylotów wentylacji szamba czy dołów ustępowych.

dla przydomowych oczyszczalni:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach;
 • co najmniej 2 m od granicy działki sąsiada lub ulicy (odległość tę należy mierzyć od krawędzi zbiornika);
 • co najmniej 30 m od studni musi wynosić odległość przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.

Jeżeli na sąsiedniej działce istnieje już obiekt usytuowany po granicy działki wówczas można ubiegać się o warunki zabudowy po granicy z tą działką.

Natomiast jeżeli mamy do czynienia z obiektem istniejącym nie graniczącym z naszą działką ale znacznie zbliżonym w stosunku do granicy wówczas możemy wybudować swój budynek sytuując go w takiej samej odległości od granicy działki, w jakiej znajduje się obiekt sąsiada jednakże nie mniejszej niż 1,5 m.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE ZGODA WŁAŚCICIELA NIE JEST WYMAGANA, to czy obiekt może być usytuowany po granicy regulują zapisy Prawa Budowlanego a nie zgoda osoby fizycznej.

Choć pytanie brzmi paradoksalnie bo projekty kojarzą się ze wznoszeniem obiektów, to jednak należy pamiętać, że dokumentacja budowlana jest również wymagana przy składaniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę istniejących obiektów.

Projekt na rozbiórkę obiektu wymagany jest w przypadku gdy:

 • obiekt mierzy powyżej 8 m. wysokości
 • jest wpisanych do rejestru zabytków lub objęty ochroną konserwatorską
 • jest usytuowany od granicy działki w odległości nieprzekraczającej połowy jego wysokości (przykład: budynek mierzy 6,2 m w kalenicy ale jednym bokiem stoi od granicy działki w odległości 3,0 m natomiast jakby stał w odległości 4,0 m składanie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę nie było by wymagane)

Dokumentacja w takich sytuacjach (w ilości 4 egzemplarzy) zawiera i składa się z:

 • oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z zaznaczonym obiektem przeznaczonym do rozebrania,
 • opisu zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opisu sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • projektu budowlanego robót rozbiórkowych wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
 • zgody właściciela nieruchomości na rozebranie obiektów (pomimo dołączonego oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością)